Ruma

Uvod

Ruma je smeštena nasred Srema, između Dunava i Save, u podnožju Fruške Gore. Postoji jedan zanimljiv geografski kuriozitet vezan za geografski položaj Rume. Naime, kroz nju prolazi 45. uporednik, a na svega je petnaestak kilometara zapadno od 20. meridijana. Nalazi se na pravcu Beograd-Zagreb i od samog autoputa E-70 udaljena je svega šest, a od reke Save desetak kilometara. Ovo nesumnjivo govori da se Ruma nalazi na svojevrsnoj raskrsnici puteva, što je bila njena osobenost tokom čitave istorije postojanja grada. Prema poslednjem popisu iz 2011. (rezultati popisa iz 2022. još nisu dostupni – prim. aut) opština Ruma je imala 54.339 stanovnika, dok je u samom gradskom naselju živelo 30.076 stanovnika.1 Po nacionalnom sastavu, najveći procenat pripada Srbima (86,29%), dok od nacionalnih manjina najviše ima Hrvata (3,16%), Roma (2,39%) i Mađara (2,15%).2 Osim Rume, u ovoj opštini pripadaju i sledeća naselja: Buđanovci, Dobrinci, Donji Petrovci, Grabovci, Hrtkovci, Klenak, Kraljevci, Mali Radinci, Nikinci, Pavlovci, Platičevo, Putinci, Stejanovci, Vitojevci, Voganj, Žarkovac. Gradsko naselje Ruma predstavlja kulturni, zdravstveni, obrazovni, industrijski i turistički centar ovog regiona ka kome gravitira najveći deo stanovništva ove oblasti.  

Kratak istorijski pregled

Devedesete u Rumi (i okolini) – slučaj Hrtkovci

Kratak istorijski pregled

U istorijskim izvorima ime Ruma prvi put se pominje 1546. u Sremskom defteru, kao selo srednje veličine u Mitrovačkoj nahiji. Prema defteru iz 1566/67, Ruma je imala 49 kuća, čiji su stanovnici bili isključivo Srbi. (Bošković 2011, 5) Poreklo imena još nije u potpunosti razjašnjeno jer postoji nekoliko teorija o njegovom nastanku koje su, mahom, polulegendarnog karaktera. Ime se najčešće vezuje za, navodno tursku reč koja označava blato, zatim postoji teza da ima veze sa Rumi-pašom, pa da se može povezati sa etrurskim nazivom Rima, alkoholnim pićem rumom ili, čak, da se ime može pronaći u Bibliji. (Đekić 1998, 7).  

Devedesete u Rumi (i okolini) – slučaj Hrtkovci

Ratna decenija devedesetih je (i) u Rumi razdoblje značajnih promena. Sukobi na prostoru bivše Jugoslavije nesumnjivo su ostavili veliki trag na Rumu i njenu okolinu. Od samog početka rata(ova) relativna blizina fronta koji se nalazio na svega pedesetak kilometara rezultirala je činjenicom da je Ruma (i njena okolina) trpela posledice borbenih dejstava. Već prvi dani rata u Hrvatskoj gradu su doneli atmosferu straha i napetosti. U grad stižu i prve izbegličke porodice, počinje mobilizacija i stavljanje vojnih snaga u pripravnost, pojavljuju se i različite paravojne formacije, a sve ovo zajedno stvara izrazito haotičnu atmosferu koja se neretko koristi za ostvarivanje ličnih interesa pojedinaca/ki i raznih grupa.

Neformalni vidovi otpora – borba za prigovor savesti

Antiratni i antimilitaristički pokret u Srbiji tokom 90-ih godina prošlog veka, premda gotovo potpuno u senci ratnohuškačke i nacionalističke politike, uspevao je nekako da pronađe načine da se progura na površinu i da, u nekim momentima, pruži značajan otpor. Pokret se razvijao spontano kako su se ratna dejstva pojačavala. Poprimao je različite oblike, od delovanja pojedinih opozicionih političkih partija koje su baštinile ideje antinacionalizma,7 zatim različitih antinacionalističkih grupa,8 preko pojedinaca/ki iz intelektualnog miljea do antiautoritativnih grupa poniklih iz pank pokreta.9

Kultura (ne)sećanja

Zaključna razmatranja

Kultura (ne)sećanja

Sećanje na otpor ratu i militarizmu, kao i na progon hrvatskog stanovništva tokom devedesetih nema svoje mesto u zvaničnom, pa ni javnom sećanju. Nerado se govori i o događajima u Hrtkovcima. Rumljani/ke uglavnom znaju šta se dešavalo i ne postoji nijedna inicijativa da se na bilo koji način obeleže ovi sramni trenuci u modernoj istoriji grada. Ni u samom selu ne postoji niti jedno obeležje koje bi podsećalo na ono što se šta dešavalo tokom ’90-ih godina prošlog veka na tom mestu.

Zaključna razmatranja

Sudeći po informacijama koje se mogu pronaći na internetu, može se steći utisak da Ruma spada u red privredno jako razvijenih gradova, s gotovo minimalnom nezaposlenošću koja iznosi manje od 5 procenata (https://rtv.rs/sr_lat/ekonomija/aktuelno/ruma-privreda-sve-jaca-dolaze-nove-kompanije_1284121.html). Međutim, u razgovorima sa Rumljanima/kama koje sam obavio, ali i prilikom posete samoj lokaciji, jasno je da su u pitanju mere koje daju privremene rezultate jer svi/e sagovornici/ce su saglasni/e da je najveći problem s kojim se Rumljani/ke suočavaju nemogućnost da se pronađe odgovarajući posao. Upravo zato je važno ove zvanične podatke posmatrati sa izvesnom dozom skepse. 

Literatura