Arhivski materijali

Bor 

Bosilјčić, Slobodan. 1959. Radnički pokret u Boru i okolini : 1903-1941. Beograd: Rad. 

Erić, Mihajlo. 1975. „Industrija i rudarstvo.” U Bor i okolina. 2: Prirodni uslovi, stanovništvo, ekonomski i društveni razvoj, 118–130. Bor: Muzej rudarstva i metalurgije. http://www.digitalnizavicaj.org.rs/index.php?query=ispisTextaIzKolekcije&idTexta=178 (poslednji put pristup 27. 12. 2021.) 

Horvat, Branko. 1989. ABC jugoslavenskog socijalizma. Zagreb: Globus. 

Jovanov, Neca. 1974. Radnički štrajkovi u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji od 1958. do 1969. godine : doktorska disertacija. Beograd: N. Jovanov. 

Jovanović, Deana. 2013. Bor forward >> zamišljanje budućnosti. Bor: Narodna biblioteka Bor.  http://digitalnizavicaj.org.rs/pdf/texts/325/borforwardsacipommalipdf.pdf (poslednji put pristup 27. 12. 2021.) 

Kojić, Živojin. 1973. „Mišlјenja radnika borskog rudnika o realizaciji stavova iz pisma predsednika SKJ i drugim aktuelnim pitanjima iz samoupravljanja“. Razvitak br. 1, Zaječar. http://www.digitalnizavicaj.org.rs/index.php?query=ispisTextaIzKolekcije&idTexta=287 (poslednji put pristup 27. 12. 2021.) 

Kostić, Cvetko. 1962. Bor i okolina: sociološka ispitivanja. Beograd: Savremena škola. http://www.digitalnizavicaj.org.rs/index.php?query=ispisTextaIzKolekcije&idTexta=93 (poslednji put pristup 27. 12. 2021.) 

Krestić, Stojan i Slobodan Bosilјčić. 1975. Radnički pokret u Boru i okolini: (do 1941. godine). Bor: Muzej rudarstva i metalurgije. 

Matošević, Andrija. 2020. „Druga labinska republika 1987. godine. Povijesno nasljeđe, štrajkaška fonografija i fotografije obustave rada“. Etnološka tribina: Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva 43(50). Zagreb. https://hrcak.srce.hr/clanak/361484 (poslednji put pristup 27. 12. 2021.) 

Močnik, Rastko. 2011. „Tržište radne snage i sastav radničke klase“. U Kroz tranziciju: prilozi teoriji privatizacije, ur. Željko Popović i Zoran Gajić, 77–106. Novi Sad: Alternativna kulturna organizacija – AKO. https://www.rosalux.rs/sites/default/files/publications/Kroz_tranziciju.pdf (poslednji put pristup 27. 12. 2021.) 

Musić, Goran. 2013. Radnička klasa Srbije u tranziciji 1988-2013. Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung. https://arhiv.rosalux.rs/sr/artikl.php?id=261 (poslednji put pristup 27. 12. 2021.) 

Naumović, Slobodan. 2009. Upotreba tradicije u političkom i javnom životu Srbije na kraju dvadesetog i  početkom dvadeset prvog veka. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju; „Filip Višnjić”. 

Naučni skup Petar Radovanović – život, rad i vreme. 1982. Borsko jezero, 23. i 24. novembra 1982, ur. Tomislav Mijović. Bor: Međuopštinska konferencija SKS, Zaječar i Istorijski arhiv „Timočka krajina“ Zaječar.  

http://www.digitalnizavicaj.org.rs/index.php?query=ispisTextaIzKolekcije&idTexta=84 (poslednji put pristup 27. 12. 2021.) 

Novaković, Nada. 2017. Radnički štrajkovi i tranzicija u Srbiji od 1990. do 2015. godine. Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung.   

https://www.idn.org.rs/biblioteka/radnicki_strajkovi_1990_2015_web.pdf (poslednji put pristup 27. 12. 2021.) 

Obradović, Marija. 2017. Hronika tranzicionog groblja: privatizacija društvenog kapitala u Srbiji 1989–2012: ekonomsko-istorijska analiza. Beograd: Nova srpska politička misao. 

Pajić, Tomislav. 1991. Prinudni rad i otpor u logorima Borskog rudnika 1941-1944. Beograd: Institut za savremenu istoriju. https://www.pisi.co.rs/content/prinudni-rad-i-otpor-u-logorima-borskog-rudnika-1941-1944/ (poslednji put pristup 27. 12. 2021.) 

Petaković, Janko. 1953. Prve radničke rudarske organizacije u Srbiji (1902-1907). Beograd: Narodna knjiga. 

Patterson, Patrick Hyder. 2011. Bought and Sold: Living and Losing the Good Life in Socialist Yugoslavia. Ithaca, United States: Cornell University Press.  

Radnički pokret u istočnoj Srbiji do 1918: (građa). Knjiga prva. 1984. Zaječar:  Međuopštinska konferencija SKS Zaječar i Istorijski arhiv „Timočka krajina“ Zaječar.  

Radnički pokret u Istočnoj Srbiji do 1918 : [građa]. Knj. 2, Registri, Zaječar, 1984. 

Rakita, Milan. 2011. „Prilog kritici teorija modernizacije i tranzitologije u društvenim naukama“. Izgubljeno u tranziciji. Kritička analiza procesa društvene transformacije, ur. Ana Veselinović, Petar Atanacković i Željko Klarić, 7–32. Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung.  https://www.rosalux.rs/bhs/izgubljeno-u-tranziciji (poslednji put pristup 27. 12. 2021.) 

Romelić, Živka. 2017. O rudarskoj kulturi u boru tradicija kao podstrek. Bor: Narodna biblioteka Bor.  

Simić, Vasilije. 1969. Istorijski osvrt na rudarstvo bakarnog rudišta u Boru i okolini. Bor: Rudarsko-metalurški fakultet i Institut za bakar u Boru.   

Stojmenović, Dragan. 2020. O foto-dokumentaciji Francuskog društva Borskih rudnika, Bor: Narodna biblioteka Bor. http://www.digitalnizavicaj.org.rs/index.php?query=ispisTextaIzKolekcije&idTexta=433#ad-image-0 (poslednji put pristup 27. 12. 2021.) 

Suvin, Darko. 2014. Samo jednom se ljubi. Radiografija SFR Jugoslavije, 1945.-72. Uz hipoteze o početku, kraju i suštini, Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung.   

UNKOVSKI- KORICA, Vladimir. 2014. „Jugoslovensko samoupravljanje: upravljanje radništva ili upravljanje radništvom?“. U E-zbornik: Nasleđe jugoslavenskog socijalizma. Promišljanje. Razgovor. Rasprava. Kritika, ur. Marijana Stojčić i Dragomir Olujić. Beograd: Forum za primenjenu istoriju. 

 

Izvori: 

„Kolektiv“, list radnika složenih i radnih organizacija Basena Bor, Bor 1988–2000. Izlazio jednom nedelјno. 

„Borske novosti“, 1990–2000. Izlazile jednom nedeljno, sredom. 

„Borske novine“, Bor 1994–2000. Izlaze svakog drugog četvrtka. 

Kolekcija fotografske građe Miroslava Radulovića, Zavičajno odelјenje Narodna biblioteka Bor 

Foto-dokumentacija RTB-a Bor, listova „Kolektiv“ i „Borske novosti“. Zavičajno odelјenje, Narodna biblioteka Bor. 

Slobodan Stupar: jedno sećanje na početak. 2019. Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost“. https://nezavisnost.org/slobodan-stupar-jedno-secanje-na-pocetak/ (poslednji put pristup 18. 12. 2021.) 

Kraljevo 

Gillis, John R.2006. Pamćenje i identitet: povijest jednog odnosa. U: Brkljačić, Prlenda Kultura pamćenja i historija. 169-195. Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga 

 

Glišić, Nenad. 2018. Stručna distanca. U: Politički ekstremizmi u muzejima Jugoslavije. 43-48. Beograd: ReEX 

 

Karačić, Darko, Tamara Banjeglav i Nataša Govedarica. 2012. RE:Vizija prošlosti – Politike sjećanja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji od 1990. godine. Sarajevo: ACIPS. 

 

Kuljić, Todor. 2006. Kultura sećanja – teorijska objašnjenja upotrebe prošlosti. Beograd: Čigoja štampa. 

Лађевић Петар, Владимир Станковић. 2004. Избеглички корпус у Србији према подацима пописа становништва 2002. Београд: Министарство за људска и мањинска права Србије и Црне Горе. 

Nora, Pierre. 2006. Između Pamćenja i Historije. Problematika mjesta. U: Brkljačić, Prlenda Kultura pamćenja i historija. 21-43. Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga. 

Novaković, Nada G. 2017. Radnički štrajkovi i tranzicija u Srbiji od 1990. do 2015. godine. Beograd: Institut društvenih nauka. 

Obradović, Marija. 2017. Hronika tranzicijskog groblja – Privatizacija društvenog kapitala u Srbiji 1989-2012, Ekonomsko-istorijska analiza. Beograd: Nova srpska politička misao. 

Ristić, Ljubodrag. 2003. „Obeležavanje godišnjice streljanja u Kraljevu 1941. (1946-2000) – Komparativno istraživanje izveštaja u javnim glasilima Politika i Ibarske novosti“. U: Kraljevo oktobra 1941. 241-276. Kraljevo:  Narodni muzej Kraljevo. Wayback Machine (archive.org) 

Simijanović, Jovan. 2011. „Uticaj migracija sa Kosova i Metohije na demografski razvoj Kraljeva u periodu posle Drugog svetskog rata“, Baština. Priština/Leposavić 

Stojčić, Marijana. 2022. Kultura sećanja i strategije reprezentacije prošlosti u Srbiji (u procesu objavljivanja) 

Trifunović, Vojkan. Preko zidova nacionalizama i rata. (neobjavljeni rad) 

Volkan, Vamik. 1998. „Transgenerational transmission and chosen traumas – An aspect of large-group identity“. Group Analysis, 34(1), 79–97. 

 

Novinski članci: 

Beta. 2009. „Ukinut najveći izbeglički kolektivni centar u Srbiji“. „Danas“. 30. novembar. Ukinut najveći izbeglički kolektivni centar u Srbiji – Društvo – Dnevni list Danas (poslednji pristup 20. 12. 2021) 

Dugalić, Miroljub. 2017. „Film ’Albanke su naše sestre’ izazvao buru i u Kraljevu“. „Politika“. 22. jun. https://www.politika.rs/sr/clanak/383503/Film-Albanke-su-nase-sestre-izazvao-buru-i-u-Kraljevu (poslednji pristup 13. 01. 2022) 

 

Krejaković, Silvija. 2021. „Kraljevački 14. oktobar 1941: smrt u lageru“. RTS-OKO 14. oktobar. https://www.rts.rs/page/oko/ci/story/3208/drustvo/4549723/80-godina-od-kraljevackog-masakra.html 

Kraljevačke novosti. 2021. „Kraljevački oktobar zaslužuje stalnu brigu grada, ali i države!“. „KV Novosti“ 12. oktobar. Kraljevački oktobar zaslužuje stalnu brigu grada ali i države! – KV NOVOSTI ONLINEKV NOVOSTI ONLINE (kraljevackenovosti.com)(poslednji pristup 13. 01. 2022) 

 

Krug. 2020. „Obeležen Dan sećanja na branioce otadžbine“. „Krug“. 28. jun. Obeležen Dan sećanja na branioce otadžbine – KRUG (poslednji pristup 21. 12. 2021) 

Marković, Milena, Dušan Stojić, D. 2010. „Sabirni centar nesreće“. „Večernje novosti“. 3. januar. Sabirni centar nesreće | Novosti.rs (poslednji pristup 20. 12. 2021) 

 

M.M.D. 2020. „Oskrnavljen mural ’Heroji sa Košara’“. „Krug“. 15.septembar. https://www.krug.rs/kao-da-je-bilo-nekad/6653-oskrnavljen-mural-heroji-sa-kosara-video/ (poslednji pristup 21. 12. 2021) 

 

Nikolić, Z. 2019. „Kraljevo nije zaboravilo svoje sugrađane stradalnike“. „Danas“. 24. avgust. Kraljevo nije zaboravilo svoje sugrađane stradalnike – Društvo – Dnevni list Danas (poslednji pristup 20. 12. 2021) 

 

Rajić, Boban. 2007. „Grad sa najviše izbegličkih problema koje uspešno rešava“. „Ibarske novosti“. 22.juni. http://www.kraljevo.com/ibarskenovosti/2007/in20070622.htm (poslednji pristup 13. 01. 2022) 

RTV Kraljevo. 2017. „Reakcija RVI grada Kraljeva na najavljenu pa otkazanu projekciju filma ?Albanke su naše sestre’“. RTV Kraljevo. 23. juni. https://rtvkraljevo.com/2017/06/23/reakcija-rvi-grada-kraljeva-na-najavljenu-pa-otkazanu-projekciju-filma-albanke-su-nase-sestre/ (poslednji pristup 20. 12. 2021) 

RTV KRALJEVO. 2021. „U Kraljevu sve manje osoba sa statusom izbeglica“. RTV Kraljevo. 21. novembar. https://rtvkraljevo.com/2021/11/21/u-kraljevu-sve-manje-osoba-sa-statusom-izbeglica/ (poslednji pristup 20. 12. 2021) 

R.V. 2021. „Četvrtak 7. oktobar Dan Kraljeva“. „Krug“. 6. oktobar. https://www.krug.rs/krugovanje/cetvrtak-7-oktobar-dan-kraljeva/ (poslednji pristup 13. 01. 2022) 

Tadić, G. 2005. „Na popisu upola manje izbeglica“, B92. 29. januar. https://www.b92.net/info/vesti/pregled_stampe.php?yyyy=2005&mm=01&dd=29&nav_id=161043 (poslednji pristup 20. 12. 2021) 

Trifunović, Vojkan. 2016. „Rekvijem za Magnohrom“. „Krug“. 24. septembar. https://www.krug.rs/kao-da-je-bilo-nekad/804-rekvijem-za-magnohrom/ (poslednji pristup 21. 12. 2021) 

 

V.T. 2021. „Novi mural u Kraljevu u znak sećanja na žene streljane oktobra 1941.“. „Krug“. 05.oktobar. https://www.krug.rs/projekti/novi-mural-u-kraljevu-u-znak-secanja-na-zene-streljane-oktobra-1941/ (poslednji pristup 21. 12. 2021) 

 

Internet izvori: 

Grad Kraljevo. 2009. „Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica u gradu Kraljevu, za period 2009-2013 – Nacrt.“ https://kirs.gov.rs/media/uploads/Lokalni-akcioni-planovi/Usvojeni-LAP-ovi/lap_kraljevo.pdf (poslednji pristup 22. 12. 2021) 

Kraljevački oktobar – online arhiv. https://kraljevackioktobar.wordpress.com/ 

 

Republički zavod za statistiku. „Rezultati popisa stanovništva 2011. po gradovima i opštinama“. https://www.stat.gov.rs/sr-latn/oblasti/popis/popis-2011/ (poslednji pristup 22. 12. 2021) 

 

Službeni glasnik. 2004. Zakon o izmenama i dopunama o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica, Službeni glasnik, LX/ 137. http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=6b4f9e51-fef7-4af3-870c-a89f932206c9  (poslednji pristup 22. 12. 2021) 

 

Službeni list grada Kraljeva. 2019. „Odluka o proglašenju spomenika od značaja za grad Kraljevo”, 27/2019. https://www.kraljevo.rs/wp-content/uploads/2019/10/Kraljevo-27-5.pdf (poslednji pristup 22. 12. 2021) 

 

Wikipedia. Kraljevo, https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE 

(poslednji pristup 13. 01. 2022) 

 

Kruševac 

 

Antonić, Slobodan. 1998. „Stranački i društveni rascepi u Srbiji. Sociologija XL(3): 323-356. 

Antonić, Slobodan. 2002. Zarobljena zemlja Srbija za vlade Slobodana Miloševića. Beograd: Otkrovenje. 

Asman, Alaida. 2011. Duga senka prošlosti. Kultura sećanja i politika povesti. Beograd: Biblioteka XX vek i Knjižara Krug. 

Beasley, Chris. 2006. „Queering Gender/Queer Feminism: Butler, White”. In: Gender & Sexuality, 105-113. London: Sage Publication.  

Čolović, Ivan. 2017. Smrt na Kosovu polju. Beograd: XX vek. 

Dinkić, Mirosinka. 1999. „Raspodela i siromaštvo u SR Jugoslaviji“. Ekonomika 3-4. 

Duković, Zorica. 2016. Svečanost kao strategija kulturne politike u kreiranju kulturnog identiteta grada. Doktorska disertacija. Univerzitet umetnosti u Beogradu – Fakultet dramskih umetnosti. 

Goati, Vladimir. 2001. Izbori u SRJ od 1990. do 1998. Volja građana ili izborna manipulacija, drugo dopunjeno izdanje. Beograd: CeSID. 

Gordi, Erik. 2001. Kultura vlasti u Srbiji  Nacionalizam i razaranje alternative. Beograd: Samizdat B92. 

Grosby, Steven. 2005. Nationalism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. 

Iveković, Rada. Fall 1993. „Women, Nationalism and War: ‚Make Love Not War’”. Hypatia 8(4): 113–126. 

Judah, Tim. 2000. The Serbs: History, Myth and the Destruction of Yugoslavia. New Haven: Yale University Press. 

„Kneževa večera”. 1998. U: Antologija narodnih junačkih pesama, sedamnaesto izdanje, ur. Vojislav Đurić, 261–263. Beograd: Srpska književna zadruga. 

Kolarić, Vladimir M., i Vuk B. Vukićević. 2018. „Kulturna politika jugoslovenskog samoupravljanja – idejno-vrednosne osnove i modaliteti”. Sociološki pregled 52(4): 1230-1250. 

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije, UNHCR. 2007. Izveštaj sa registracije izbeglica u Republici Srbiji 2005. godine. Beograd: Komesarijat za izbeglice Republike Srbije, UNHCR. https://kirs.gov.rs/media/uploads/Dokumenti-i-publikacije/Izvestaji/Registracija_izbeglica_u_Srbiji_2005.pdf  (poslednji pristup 2. 2. 2022) 

Kuljić, Todor. 2006. Kultura sećanja – Teorijska objašnjenja upotrebe prošlosti. Beograd: Čigoja štampa. 

Lazić, Mladen. 1997. „Rađanje demokratskog poretka u Srbiji”. U: Ajmo, ajde svi u šetnju: građanski i studentski protesti 96/97, ur. Marija Babović i dr, 7-18. Beograd: Medija centar i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.  
 
Лајбеншпергер, Ненад Л. 2019. Жртве Другог светског рата у политици југословенске државе (1945-1980). Докторска дисертација. Универзитет у Београду – Филозофски факултет. 

Миљојковић, Душан, ур. 1997. Ослобођење Крушевца 1944. године. Зборник докумената, студија и сећања учесника и савременика. 1997. Крушевац.  

Николић, Татјана, и Богдана Опачић. 2018. „Град Крушевац“. У: Научноистраживачки пројекат Модели локалних културних политика као основа за повећање културне партиципације, 100-111. Београд. https://rsjp.gov.rs/wp-content/uploads/Modeli-lokalnih-kulturnih-politika-kao-osnova-za-pove%C4%87anje-kulturne-participacije-1.pdf (poslednji pristup 22. 9. 2021) 

Novaković, Nada. 2017. Radnički štrajkovi i tranzicija u Srbiji od 1990. do 2015. godine. Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung.   

Nora, Pierre. 2006. „Između Pamćenja i Historije. Problematika mjesta”. U: Kultura pamćenja i historija, Maja Brkljačić i Sanda Prlenda,  prir.  21–43. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga.   

Simonović, Slobodan. 2016. Enciklopedija Kruševca i okoline, treće izdanje. Kruševac. 

Paunović, Žarko. 2001. „Deset godina NVO u SR Jugoslaviji – Od ilegalaca i neprijatelja do važnih aktera društvenih promena. U: Deset godina protiv – Građani Srbije u borbi za demokratiju i otvoreno društvo 1991–2001,  57–63. Beograd: Medija Centar.  

Popis izbeglica i drugih ratom ugroženih lica u Saveznoj Republici Jugoslaviji. 1996. Beograd: UNHCR Visoki komesarijat za izbeglice, Komesarijat za izbeglice Republike Srbije, Komesarijat za raseljena lica republike Crne Gore 

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. u Republici Srbiji. Knjiga 20: Uporedni pregled broja stanovnika 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002. i 2011. 2014. Beograd: Republički zavod za statistiku. https://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2011/Knjiga20.pdf  (poslednji pristup 22. 1. 2022) 

Obradović, Marija. 2017. Hronika tranzicionog groblja: privatizacija društvenog kapitala u Srbiji 1989–2012: ekonomsko-istorijska analiza. Beograd: Nova srpska politička misao. 

Ристић, Дејан. 2019. Митови српске историје. Београд: Вукотић медиа.  

Radanović, Milan. 2016. KAZNA I ZLOČIN: Snage kolaboracije u Srbiji: odgovornost za ratne zločine (1941-1944) i vojni gubici (1944-1945), drugo, dopunjeno izdanje. Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung Regionalna kancelarija za jugoistočnu Evropu. 

Stojčić, Marijana. 2018. „Nelagodnost(i) u istoriografiji – Analiza postavke i vođenja kroz izložbu Banjičkog logora”. U: Politički ekstremizmi u muzejima Srbije, 71-87. Beograd: ReEX. 

Stojčić, Marijana, Emilija Cvetković i Anđela Savić. 2019. Bitka za Košare kao mesto sećanja: Medijska reprezentacija borbi na Košarama 1999. godine. Centar za primenjenu istoriju. https://www.cpi.rs/projekat/7/BEOGRAD (poslednji pristup 22. 1. 2022) 

Stojčić, Marijana. 2022. „Kultura sećanja i strategije reprezentacije prošlosti u Srbiji”. U: Kultura sjećanja i strategije reprezentacije ratne prošlosti devedesetih u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji, 59-92. Sarajevo: UDIK. 

Stričević Ljiljana, Aleksandar Radivojević, Ninoslav Golubović, Jelena Miletić i Jana Milić. 2015. „Savremene demografske promene na teritoriji Rasinskog okruga”. Glasnik Antropološkog društva Srbije/ Journal of the Anthropological Society of Serbia 71 (51): 63-71.  

Tomanić, Milorad. 2001.  Srpska crkva u ratu. Beograd: Medijska knjižara Krug. 

Yuval-Davis, Nira. 1997. Gender and Nation. London: Sage Publication. 

Medijski tekstovi 

Agencije. 2017. „Predstavljeno buduće naoružanje Vojske Srbije”. „Al Jazeera Balkans“, 9. novembar. 

Babović, S. 2015. „Privatizacije ojadile kruševačku privredu”. „Večernje novosti“, 13. jul. https://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:557163-Privatizacije-ojadile-krusevacku-privredu (poslednji pristup 7. 2. 2022.) 

Babović, Sofija. 2021. „NA LICU MESTA: Lazarev grad slavi 650 godina, knez iz njega sa vojskom krenuo put Gazimestana”. „Večernje novosti“, 26. jun. https://www.novosti.rs/drustvo/vesti/1010829/licu-mesta-lazarev-grad-slavi-650-godina-knez-njega-vojskom-krenuo-put-gazimestana-foto (poslednji pristup 10. 1. 2022.) 

Jakovljević, Snežana. 2000. „Godinu dana posle: Sećanje na majske proteste Kruševljana, roditelja i rođaka mobilisanih vojnika ili: Kako je Kruševac od crvenog postao izdajnički grad“. „Republika“ 238-239, 1-30. jun. http://www.yurope.com/zines/republika/arhiva/2000/238-239/238_17.html  (poslednji pristup 22. 12. 2021.) 

Janković, Zorica. 2010. „A la France!”. „Vreme“ 1035, 4. novembar. https://www.vreme.com/mozaik/a-la-france/ (poslednji pristup 10. 1. 2022.) 

Lučić, Senka. 2010. „Legat, gradu Kosovskog mita“. „Politika“, 3. novembar.  

S.M. 2021. „Otkriven spomenik knezu Lazaru u novom Aerodromskom naselju“.  „Kruševac grad“, 28. jun. https://krusevacgrad.rs/otkriven-spomenik-knezu-lazaru-u-novom-aerodromskom-naselju/ (poslednji pristup 10. 1. 2022.) 

Marković, Zoran M. 1999. „Novi društveni pokreti – Građanski parlamenti Srbije: Solidarnost progonjenih“. „NIN“ 2541, 9. septembar. http://www.nin.co.rs/arhiva/2541/10.html  (poslednji pristup 22. 12. 2021.) 

Nikolić, Goran. 2021. Obeležavanje 650 godina od osnivanja Kruševca”. Radio televizija „Jefimija”, 28. jun.  https://jefimija.tv/obelezavanje-650-godina-od-osnivanja-krusevca-2/ (poslednji pristup 2.2.2022.) 

Novosti online. 2021. „‚ODLAZIMO NA KOSOVO RAVNO’: Žandarmerija u Kraljevu peva himnu kosovskih junaka“. „Večernje novosti“,  13. oktobar. https://www.novosti.rs/vesti/politika/1044585/zandarmerija-hriste-boze (poslednji pristup 2.2.2022.) 

  1. R. 2005. „Protest majki iz 1999: između zaborava, prećutkivanja i sećanja”. „Republika“  368-369, 1-30. novembar. http://www.republika.co.rs/368-369/13.html (poslednji pristup 22. 12. 2021.)

Pobeda. 1999. „Saopštenje Komande garnizona Vojske Jugoslavije“. „Pobeda“, 18. maj.  

Pink. 2021. „VUČIĆ NAKON POSEBNE SEDNICE VLADE: Osnovne vrednosti Srbije moraju da budu nezavisnost, sloboda i mir. Obišao i rekonstruisani Dijagnostički centar u Kruševcu!“. „Pink“, 28. jun. https://pink.rs/politika/312334/vu%C4%8Di%C4%87-nakon-posebne-sednice-vlade:-osnovne-vrednosti-srbije-moraju-da-budu-nezavisnost,-sloboda-i-mir.-obila%C5%A1ao-i-rekonstruisani-dijagnosti%C4%8Dki-centar-u-kru%C5%A1evcu (poslednji pristup 2.2.2022.) 

Radanović, Milan. 2015. „Viktimizacija zločinaca”. „Peščanik“, 29. avgust. https://pescanik.net/viktimizacija-zlocinaca/ 

RTS. 2020. „Poštanske marke sa simbolima Kruševca i Čačka”. „Radio televizija Srbije“ (RTS), 11. mart. https://www.rts.rs/page/magazine/sr/story/511/zanimljivosti/3883644/marke-krusevac-cacak.html  (poslednji pristup 2.2.2022.) 

RTS. 2020. „Tenk sa Košara u memorijalnom parku u Kruševcu”. „Radio televizija Srbije“ (RTS), 27. novembar. https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/4166711/tenk-kosare-krusevac-park-slobodiste.html (poslednji pristup 2.2.2022.) 

RTK. 2017. „ZAVIČAJNIK: Vidovdansko sećanje na Svečanosti slobode“. „Radio televizija Kruševac“ (RTK), 8. decembar. https://www.rtk.rs/86262/vidovdansko-secanje-na-svecanosti-slobode/  (poslednji pristup 2.2.2022.) 

Савановић, А. 2016. „Егзерцир увод у војну параду“. „Дневник“, 21. oктобар. https://www.dnevnik.rs/politika/egzercir-uvod-u-vojnu-paradu (poslednji pristup 2. 2.2022.) 

Srbija Danas. 2020. „NIKADA NE SMEMO ZABORAVITI ŠTA SU GRCI URADILI ZA NAS: Jurišali na svoj aerodrom da spasu Srbe”. „Srbija Danas“, 1. jun. https://www.srbijadanas.com/vesti/drustvo/nikada-ne-smemo-zaboraviti-sta-su-grci-uradili-za-nas-jurisali-na-svoj-aerodrom-da-spasu-srbe-2020-06-01  (poslednji pristup 2.2.2022.) 

Novosti online. 2012. „Rasinski okrug: Loša privatizacija u 25 firmi“. „Stranac.net“, 29. februar. http://www.stranac.net/html/body_rasinski_okrug__losa_privatiza.html  (poslednji pristup 7. 2. 2022.) 

VREME vanredni brojevi. 1999. „Vreme“, 27. mart–26. jun. https://www.vreme.com/vreme/prilog-kulturi-secanja-ratno-vreme/ (poslednji pristup 22. 12. 2021.) 

Internet izvori 

„Boj na Kosovu“ (film). https://www.youtube.com/watch?v=hZ-Rj60DC70 (poslednji pristup 10. 1. 2022) 

„Hriste Bože – Pesma Kosovskih Junaka“. https://www.youtube.com/watch?v=FFQbaAE-ki8 (poslednji pristup 10. 1. 2022) 

Град Крушевац. 2019. План развоја културе Града Крушевца за период од 2018-2023.. http://www.eupropisi.com/dokumenti/ks_kultura_16_2019.pdf   (poslednji pristup 2. 2. 2022.)  

Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије. Преглед броја избеглица и интерно расељених лица у Републици Србији 1996-2020 Упоредни преглед. https://kirs.gov.rs/media/uploads/Stanje%20izb-irl%20po%20opstinama%202021.pdf (poslednji pristup 2.2.2022.) 

Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије. Интерно расељена лица. https://kirs.gov.rs/lat/interno-raseljena-lica/interno-raseljena-lica (poslednji pristup 2.2.2022.) 

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju. Predmet Milošević i drugi (IT-99-37) – Izmenjena optužnica.  https://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/ind/bcs/mil-ai010629b.htm (poslednji pristup 19. 12. 2021) 

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. 2016a.  Državni program obeležavanja godišnjica istorijskih događaja oslobodilačkih ratova Srbije. https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/ostalo/godisnjice-istorijskih-dogadjaja-oslobodilackih-ratova-srbije (poslednji pristup 2. 11. 2021.) 

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. 2016b.  Kalendar obeležavanja istorijskih događaja oslobodilačkih ratova Srbijе. https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/kalendar-obelezavanja-istorijskih-dogadjaja-oslobodilackih-ratova-srbije  (poslednji pristup 29. 12. 2021.) 

Mreža žena protiv nasilja. 2015. Pamtimo hrabri otpor žena. https://zeneprotivnasilja.net/vesti/492-pamtimo-hrabri-otpor-zena (poslednji pristup 26. 1. 2021.) 

Narodni muzej Kruševac. „Slobodište“. https://nmks.rs/slobodiste/  (poslednji pristup 2.2.2022.) 

RTS. 1999. Početak NATO agresije i bombardovanja SR Jugoslavije. „Radio televizija Srbije“ (RTS). 24. mart. https://www.youtube.com/watch?v=mQB5ZWf0VIY (17.1.2022.) 

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. 2018. Indeks društvenog razvoja gradova i opština. http://www.socijalnoukljucivanje.gov.rs/indeks/# (poslednji pristup 2.2.2022) 

Википедија. Односи Србије и Грчке. https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%B8_%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B5  (poslednji pristup 2.2.2022.) 

Завод за заштиту споменика културе Града Београда. Споменик захвалности Француској. https://beogradskonasledje.rs/izdvajamo/spomenik-zahvalnosti-francuskoj-2 (poslednji pristup 2.2.2022.) 

Užice 

 

Asman, Alaida. 2018. Oblici zaborava. Beograd: Biblioteka XX vek. 

Dragosavljević, Mirjana,  Miloš  Miletić i Radovanović Mirjana. 2006. Lekcije o odbrani – Prilozi za analizu kulturne delatnosti NOP-a. Beograd: KURS.  

Ðureinović, Jelena. 2020. The Politics of Memory of the Second World War in Contemporary Serbia: Collaboration, Resistance and Retribution.  London and New York: Routledge. 

 

Đureinović, Jelena. 2018. „Užička republika u muzeju“. U: Politički ekstremizmi u muzejima Jugoslavije. 34-40. Beograd: ReEX 

 

Fond za humanitarno pravo. 2016. Dosije „Šljivovica i Mitrovo Polje“. Beograd: Fond za humanitarno pravo. http://www.hlc-rdc.org/wp-content/uploads/2016/12/Dosije_Sljivovica_u_Mitrovo_polje.pdf (poslednji pristup 24. 1. 2022)  

Karačić, Darko, Tamara Banjeglav i Nataša Govedarica. 2012. RE:Vizija prošlosti – Politike sjećanja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji od 1990. godine. Sarajevo: ACIPS. 

 

Kuljić, Todor. 2006. Kultura sećanja – teorijska objašnjenja upotrebe prošlosti. Beograd: Čigoja štampa. 

Obradović, Marija. 2017. Hronika tranzicijskog groblja – Privatizacija društvenog kapitala u Srbiji 1989-2012, Ekonomsko-istorijska analiza. Beograd: Nova srpska politička misao 

Inicijativa mladih za ljudska prava. Rat u Srbiji (1991-1999) – Jeste se desilo. 2020. Beograd: Inicijativa mladih za ljudska prava. https://www.yihr.rs/wp-content/uploads/2020/09/Rat-u-Srbiji_YIHR_web.pdf 

Spasić, Ivana i Vera Backović. 2017. Gradovi u potrazi za identitetom. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Filozofski fakultet. https://isi.f.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/03/Ivana-Spasic_Vera-Backovic_Gradovi-u-potrazi-za-identitetom.pdf 

Stojčić, Marijana. 2022. Kultura sećanja i strategije reprezentacije prošlosti u Srbiji (u procesu objavljivanja) 

 

Novinski članci: 

A.Ču. 2019. „Kako je Užički korpus sijao smrt po istočnoj Bosni“. „Dnevni avaz“. 13. jul, https://avaz.ba/vijesti/bih/501915/kako-je-uzicki-korpus-sijao-smrt-po-istocnoj-bosni (poslednji pristup 8. 1. 2022) 

Anadolija, Klix 2013.Preživjeli logoraši posjetili logor Šljivovica u Srbiji“. Klix. 24. jul , Preživjeli logoraši posjetili logor Šljivovica u Srbiji (klix.ba) (poslednji pristup 8. 1. 2022) 

Dogandžić-Mićunović, Katarina. 2021. „Tarih sa Kasapčića mosta“, Infoera. 5. decembar. https://infoera.rs/2021/12/05/tarih-sa-kasapcica-mosta/ (poslednji pristup 8. 1. 2022) 

 

Gojgić, Ljubica. 1996. „…Kad ćeš doći u Užice“.NiN“. 11. oktobar. http://www.nin.co.rs/arhiva/2389/2389b.html   (poslednji pristup 22. 12. 2021) 

Halimović, Dženana i Selma Boračić-Mršo. 2021. „Ruskim dobrovoljcima počasti, žrtvama u Višegradu ni spomen ploča“. Radio Slobodna Evropa. 12. april https://www.slobodnaevropa.org/a/31199818.html  (poslednji pristup 22. 12. 2021) 

Kovačević, N. 2018. „Spomenik Velikoj pobedi otkriven u Užicu. „Danas“. 31. oktobar. https://www.danas.rs/vesti/drustvo/spomenik-velikoj-pobedi-otkriven-u-uzicu/ (poslednji pristup 8. 1. 2022) 

Kovačević, Predrag. 2018.  Kako je Užice postalo Titovo. UŽIČANSTVENO. 20. jun. https://uzicanstveno.rs/uzicanstveno/kada-je-uzice-postalo-titovo/ (poslednji pristup 22. 12. 2021) 

Kovačević, Predrag. 2019. „Najveći spomenik Josipu Brozu Titu“. UŽIČANSTVENO. 4. januar. https://uzicanstveno.rs/uzicanstveno/najveci-spomenik-josipu-brozu-titu/  (poslednji pristup 24. 1. 2022). 

Pejović, Branko. 2016. „Nova postavka „Užička republika“ spojila četnike i partizane. Politika, 8. oktobar. https://www.politika.rs/sr/clanak/365219/Nova-postavka-Uzicka-republika-spojila-cetnike-i-partizane  (poslednji pristup 8. 1. 2022) 

Peščanik. 2016. Javni čas o Srebrenici. Peščanik. 13. mart https://pescanik.net/javni-cas-o-srebrenici/ (poslednji pristup 8. 1. 2022) 

Simić, Slobodan. 2020. „Srušena fabrika Cveta Dabić“. ZooM „Vesti” Uzice. 23. novembar. https://www.youtube.com/watch?v=OEftSaWk8t0 (poslednji pristup 24. 1. 2022) 

Stojmenov, D. 1991.Septembar 1991,Užičani uklonili Titov spomenik: „Gde mu je sad Šesta lička?“. YUGOPAPIR, RTV Revija. http://www.yugopapir.com/2020/09/septembar-1991-uzicani-uklonili-titov.html ) (poslednji pristup 22. 12. 2021) 

Tanjug. 2013. „Užice ne vraća Titov spomenik“. B92. 25. decembar. Užice ne vraća Titov spomenik – B92 (poslednji pristup 22. 12. 2021) 

Tanjug. 2014. „U Užicu otkriven spomenik poginulima u ratovima 90-ih“. RTV Vojvodina. 8. oktobar. https://rtv.rs/sr_lat/drustvo/u-uzicu-otkriven-spomenik-poginulima-u-ratovima-90-tih_525236.html (poslednji pristup 22. 12. 2021) 

Tošić, Nadežda. 2018. „Užički heroji velikog rata: „A ja ću ispred svih vas. Užice media. 19. septembar.  https://uzicemedia.rs/heroji-velikog-rata-a-ja-cu-ispred-svih-vas/ (poslednji pristup 8. 1. 2022) 

Tošić, Nadežda. 2021. „STARA UŽIČKA HIDROCENTRALA Obustaviti radove i vratiti sve u prvobitno stanje”. Užice media. 9. april. https://uzicemedia.rs/stara-uzicka-hidrocentrala-obustaviti-radove-i-vratiti-sve-u-prvobitno-stanje/  (poslednji pristup 24. 1. 2022) 

Turudić, Momir. 1993. „Požrtvovano i stručno“. “Vesti”. 12. februar.  

Turudić, Momir. 2011. „Da li je Kadinjača konačno pala“. „Vreme“. 1. decembar. Da li je Kadinjača konačno pala – Kultura sećanja – Sedamdeset godina Užičke republike – Nedeljnik Vreme (poslednji pristup 22. 12. 2021) 

Užice media. 2021. „Rušenje stare užičke tekstilne fabrike“. Užice media. 7. septembar.  https://uzicemedia.rs/rusenje-stare-uzicke-tekstilne-fabrike-cveta-dabic/  (poslednji pristup 8. 1. 2022) 

Užička republika press. 2016. „Doktorirala na „dečjoj fascinaciji“ užičkim trgom“. Užička republika press. 2. mart. http://uzickarepublikapress.rs/kultura/doktorirala-na-decjoj-fascinaciji-uzickim-trgom/ Poslednji pristup 22. 12. 2021) 

Vesti. 1993. „Mi za ranjenike i invalide – velika humanitarna akcija“. “Vesti”. 3. april. 

 

Internet izvori: 

Fond za humanitarno pravo. 2006. „Krivična prijava protiv NN pripadnika Užičkog korpusa“.http://www.hlc-rdc.org/?p=12876  (poslednji pristup 24. 1. 2022) 

Inicijativa mladih za ljudska prava. 2021. „Utvrditi odgovornost i nalogodavca za zločin u Štrpcima“. https://www.aa.com.tr/ba/balkan/inicijativa-mladih-za-ljudska-prava-utvrditi-odgovornost-i-nalogodavaca-za-zlo%C4%8Din-u-%C5%A1trpcima/2159240 (poslednji pristup 24. 1. 2022) 

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju. „Optužnica protiv Milana Lukića, Sredoja Lukića i Mitra Vasiljevića“.https://www.icty.org/x/cases/vasiljevic/ind/bcs/vas-ii981026b.htm (poslednji pristup 24. 1. 2022) 

Narodni muzej Užice. 2014. „Otkrivanje spomenika poginulima u ratovima 1991-1999“.  https://nmuzice.org.rs/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d1%83%d0%bb%d0%b8%d0%bc-%d1%83-%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be/ (poslednji pristup 24. 1. 2022) 

Republički zavod za statistiku. Rezultati popisa stanovništva 2011. po gradovima i opštinama, Republički zavod za statistiku https://www.stat.gov.rs/sr-latn/oblasti/popis/popis-2011/, (poslednji pristup 22. 12. 2021) 

TITOV SPOMENIK U UŽICU – Kako je uklonjen Josip Broz TITO, Užice 1991. https://www.youtube.com/watch?v=rcShyhu6npo (poslednji pristup 24. 1. 2022) 

Zakon o izmenama i dopunama o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica. 2004. Službeni Glasnik LX/ 137. http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=6b4f9e51-fef7-4af3-870c-a89f932206c9 (poslednji pristup 22. 12. 2021) 

 

 

Zrenjanin 

 

Asman, Alaida, 2011. „Duga senka prošlosti“. Beograd: Biblioteka XX vek. 

Asman, Alaida. 2018. „Oblici zaborava“. Beograd: Biblioteka XX vek. 

Bešlin, Milivoj i Petar, Atanacković. 2011. „Antifašizam pred izazovima savremenosti“. Novi Sad: Alternativna kulturna organizacija (AKO). https://www.rosalux.rs/sites/default/files/publications/Antifasizam_pred_izazovima_savremenosti.pdf (poslednji pristup 5.2.2022) 

Bilić, Bojan. 2015. „Borile smo se za vazduh – (Post)jugoslovenski antiratni aktivizam i njegovo nasleđe“. Zagreb: Documenta, Kuća ljudskih prava, Naklada Jesenski i Turk. 

Fond za humanitarno pravo. 2018. Dosije: JNA u ratovima u Hrvatskoj i BiH“. Beograd: Fond za humanitarno pravo. http://www.hlc-rdc.org/wp-content/uploads/2018/06/Dosije_JNA_srp_inter.pdf (poslednji pristup 25. 1. 2022) 

Fond za humanitarno pravo. 2019. Dosije: Zločini nad Hrvatima u Vojvodini“. Beograd: Fond za humanitarno pravo. http://www.hlc-rdc.org/wp-content/uploads/2019/01/Dosije_Hrvati_u_Vojvodini_srp.pdf (poslednji pristup 25. 1. 2022) 

Kuljić, Todor. 2006. „Kultura sećanja – teorijska objašnjenja upotrebe prošlosti“. Beograd: Čigoja štampa. 

Nora, Pierre. 2006. „Između Pamćenja i Historije. Problematika mjesta”. U: „Kultura pamćenja i historija“, Maja Brkljačić i Sanda Prlenda, prir. 21–43. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga.  

Novaković, Nada G. 2017. „Radnički štrajkovi i tranzicija u Srbiji od 1990. do 2015. godine“. Beograd: Institut društvenih nauka. 

Obradović, Marija. 2017. „Hronika tranzicijskog groblja – Privatizacija društvenog kapitala u Srbiji 1989-2012, Ekonomsko-istorijska analiza“. Beograd: Nova srpska politička misao. 

Radović, Srđan. 2013. „Istorijski revizionizam i imenovanje javnih prostora u savremenim balkanskim društvima“. U: „Politička upotreba prošlosti“, 313331. Novi Sad: Alternativna kulturna organizacija (AKO). https://www.rosalux.rs/sites/default/files/publications/Politicka_upotreba_proslosti.pdf (poslednji pristup 5.2.2022) 

Spasić, Ivana i Vera Backović. 2017. „Gradovi u potrazi za identitetom“. Beograd: Univerzitet u Beogradu Filozofski fakultet. https://isi.f.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/03/Ivana-Spasic_Vera-Backovic_Gradovi-u-potrazi-za-identitetom.pdf (poslednji pristup 5.2.2022) 

Subotić, Milan, 2009. „Individualna sećanja i politike kolektivnog pamćenja u postkomunističkom stanju“. „Treći program Radio-Beograda“, 143-144 (III–IV): 170 –180. 

Medijski tekstovi 

Beta. 2020. „Zrenjanin dobio Aveniju Linglong: Dali ime putu po kineskoj kompaniji“. „N1“, 18. septembar, https://rs.n1info.com/vesti/a641199-zrenjanin-avenija-linglong/ (poslednji pristup 25. 1. 2022) 

Beta. 2021. „Obeležen praznik grada Zrenjanina – Dan oslobođenja u Prvom svetskom ratu“. „Danas“, 17. novembar, https://www.danas.rs/vesti/drustvo/obelezen-praznik-grada-zrenjanina-dan-oslobodjenja-u-prvom-svetskom-ratu/ (poslednji pristup 25. 1. 2022) 

„Bečkerek“. 1991. „Koncert molitva“. 27. avgust 

„Bečkerek“. 1991. „Mir pre svega“. 27. avgust 

Boroš, Nada. 2019. „Prozor u prošlost: Zrenjanin, privredni gigant Jugoslavije“. Zrenjaninski.com, 16. februar. https://www.zrenjaninski.com/drustvo/prozor-u-proslost-zrenjanin-privredni-gigant-jugoslavije/ (poslednji pristup 25. 1. 2022) 

Duduković, Dušan. 2020. „Mi smo ta neka problematična stvar – Izgradnja radničkog pokreta u Zrenjaninu“. „Mašina“, 3. mart. https://www.masina.rs/mi-smo-ta-neka-problematicna-stvar-izgradnja-radnickog-pokreta-u-zrenjaninu/ (poslednji pristup 25. 1. 2022) 

Grad Zrenjanin. 2018. „U Zrenjaninu obeležen Dan sećanja na žrtve NATO agresije“. Zrenjanin.org, 24. mart. http://www.zrenjanin.org.rs/sr-lat/vesti/2018/03/u-zrenjaninu-obelezen-dan-secanja-na-zrtve-nato-agresije (poslednji pristup 25. 1. 2022) 

Grad Zrenjanin. 2018. „Dan oslobođenja grada: Rusija i Srbija na istoj strani u odbrani istorijske istine“. Zrenjanin.org, 2. oktobar. http://zrenjanin.rs/sr/vesti/2018/10/dan-oslobodjenja-grada-rusija-i-srbija-na-istoj-strani-u-odbrani-istorijske-istine (poslednji pristup 25. 1. 2022) 

J.Š. 2020. „Obeležen Dan oslobođenja: 76 godina od pobede nad fašizmom“. List „Zrenjanin“, 2. oktobar. https://listzrenjanin.com/obelezen-dan-oslobodjenja-76-godina-od-pobede-nad-fasizmom/ (poslednji pristup 25. 1. 2022) 

„Mašina“. 2020. „Stazama pobede – Zrenjaninski socijalni forum poziva na programe obeležavanja Dana oslobođenja Zrenjanina“. „Mašina“, 1. oktobar, https://www.masina.rs/stazama-pobede-zrenjaninski-socijalni-forum-poziva-na-programe-obelezavanja-dana-oslobodenja-zrenjanina/ (poslednji pristup 25. 1. 2022) 

Pašić, Slobodan. 2012. Servo Mihalj – od najvećeg proizvođača hrane do propasti“. „Večernje novosti“, 23. januar. https://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:364050-Servo-Mihalj—od-najveceg-proizvodjaca-hrane-do-propasti (poslednji pristup 25. 1. 2022) 

Petakov, Zoran. 2018. „Zrenjanin i Petrovgrad – dve politike“. „Peščanik“, 6. mart. https://pescanik.net/zrenjanin-i-petrovgrad-dve-politike/ (poslednji pristup 25. 1. 2022) 

Pudar, M. 2011. „Obeležiti logore za Hrvate na godišnjicu pada Vukovara“. „Danas“, 18. oktobar. https://www.danas.rs/vesti/drustvo/obeleziti-logore-za-hrvate-na-godisnjicu-pada-vukovara/ (poslednji pristup 25. 1. 2022) 

Pudar, M. 2018. „Kapital bi da menja kolektivno sećanje, intervju sa Todorom Kuljićem“. „Danas“, 1. mart. https://www.danas.rs/vesti/drustvo/kapital-bi-da-menja-kolektivno-secanje/ (poslednji pristup 25. 1. 2022) 

Stanić, M. 2018. „Zrenjanin ili Petrovgrad pitanje je sad“. „Blic“, 1. mart 2018. https://www.blic.rs/vesti/vojvodina/zrenjanin-ili-petrovgrad-pitanje-je-sad-inicijativa-o-promeni-imena-ovog-vojvodanskog/8lzbm3p (poslednji pristup 1. 2. 2022) 

Stupar, Dalibor. 2017. „O logorima za Hrvate i Bošnjake u Srbiji tokom devedesetih“. „Voice“, 27. jul. https://voice.org.rs/o-logorima-za-hrvate-i-bosnjake-u-srbiji-tokom-devedesetih/ (poslednji pristup 25. 1. 2022) 

Vojnović, Đorđe. 2007. „Bilo je časno dezertirati“. „Radio Slobodna Evropa“, 28. maj. https://www.slobodnaevropa.org/a/705095.html (poslednji pristup 25. 1. 2022) 

„Z1“. 2018. „Dostojno obeležiti Dan oslobođenja Zrenjanina“. „Z1“, 27. avgust, https://z1info.rs/dostojno-obeleziti-dan-oslobodjenja-zrenjanina-2/ (poslednji pristup 25. 1. 2022) 

Zrenjaninski socijalni forum. 2018. „Poljoprivredno industrijski Kombinat Servo Mihalj“. Zrenjaninski socijalni forum, 006, 20. decembar. http://www.zsf.rs/wp-content/uploads/2018/05/Servo_Mihalj06.pdf (poslednji pristup 14. 2. 2022) 

 

Internet izvori: 

Skaska i Centar za primenjenu istoriju (CPI). 2020. „Upadljivo odsutno: Begejci i Stajićevo – mesta (ne)sećanja u Zrenjaninu – Radionica.“ https://www.youtube.com/watch?v=cK7XmxwwF0o (poslednji pristup 14.2.2022.) 

Nazvati TO ratom. 2013. „Antiratni spomenik“. Učitelj neznalica. https://www.youtube.com/watch?v=SZCrtGxlYGg (poslednji pristup 15. 2. 2022) 

Liga socijademokrata Vojvodine (LSV). 2021. „Zašto se u Zrenjaninu Dan oslobođenja od fašizma tiho obeležava?“ Liga socijademokrata Vojvodine (LSV), 2. oktobar. https://lsv.rs/vesti/odbori-lsv/zasto-se-u-zrenjaninu-dan-oslobodenja-od-fasizma-tiho-obelezava-17357/strana/9/ (poslednji pristup 25. 1. 2022) 

Republički zavod za statistiku. 2014. „Uporedni pregled broja stanovnika 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002 i 2011 – podaci po naseljima“. https://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2011/Knjiga20.pdf (poslednji pristup 25. 1. 2022) 

Republički zavod za statistiku. 2012. „Nacionalna pripadnost – podaci po opštinama i gradovima“. http://media.popis2011.stat.rs/2012/Nacionalna%20pripadnost-Ethnicity.pdf (poslednji pristup 25. 1.2022) 

Službeni glasnik grada Zrenjanina. 2017. „Odluka o ustanovljenju praznika grada, nagrada, javnih priznanja i zvanja počasnog građanina grada Zrenjanina“. http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2017_03/t03_0069.htm (poslednji pristup 25. 1. 2022) 

Tabački, Tatjana i Andrej Jakovljev. 2016. „Logori u Srbiji“. YU Historija – Ratovi 1991–1999. https://yuhistorija.com/serbian/ratovi_91_99_txt01c2.html (poslednji pristup 14. 2. 2022) 

Tabački, Tatjana. 2020. „Upadljivo odsutno: Begejci i Stajićevo – mesta (ne)sećanja u Zrenjaninu“. Centar za primenjenu istoriju. https://www.cpi.rs/projekat/7/ZRENJANIN (poslednji pristup 14. 2. 2022) 

Vojnović, Đorđe. Arhiva radija „Kojot“. „Antiratna akcija u Zrenjaninu 1991-1993“. Antiratna akcija u Zrenjaninu 1991. – 1993. – YouTube (poslednji pristup 1.2.2022)