Bor

BOR – ZABORAVLJENA POVEST RADNIČKIH BORBI

Društveno-ekonomska transformacija u Boru tokom devedesetih godina XX veka

Bor je rudarski grad u Timočkoj regiji, na istoku Srbije u blizini granica sa Bugarskom i Rumunijom. Od svog nastanka vezan je za nalazišta bakra i plemenitih metala (zlata i srebra) i rudarstvo zahvaljujući kojem je od seoskog naselja s početka dvadesetog veka, prerastao u privredni, administrativni i urbani centar ovog dela Srbije. Oblast severoistočne Srbije sa svojim timočkim andezitskim masivom i paleovulkanskim reljefom, na osnovu arheo-metalurških istraživanja, čuva tragove rane eneolitske eksploatacije rude i prvih metalurških procesa u Rudnoj Glavi kod Majdanpeka, ali i u okolini Bora.

Hronologija radničkog i sindikalnog organizovanja, važnijih aktivnosti, štrajkova i protesta tokom devedesetih godina XX veka u Boru

Umesto zaključka

Hronologija radničkog i sindikalnog organizovanja, važnijih aktivnosti, štrajkova i protesta tokom devedesetih godina XX veka u Boru

Hronologiji koja je pred vama, u ovoj fazi istraživanja, cilj je da uspostavi kontinuitet proučavanja radničkog organizovanja u Boru, da evidentira i uspostavi sled važnijih događaja i aktivnosti radničkog organizovanja tokom devedesetih godina XX veka koje su zabeležene u lokalnim štampanim medijima i na fotografijama koje se čuvaju u kolekcijama Zavičajnog odeljenja Narodne biblioteke Bor, kako bi se u daljim fazama istraživanja sistematično pristupilo traganju za arhivskom dokumentacijom i svedočanstvima ključnih aktera tih događaja, radi kvantitativne i kvalitativne, komparativne i kritičke analize događaja u konkretnim istorijskim kontekstima, ali i zarad kritičkog pristupa samim sačuvanim i korišćenim izvorima.

Umesto zaključka

Cilj ovog teksta bio je uspostavljanje kontinuiteta proučavanja radničkog organizovanja u Boru I uspostavljanje sleda važnijih događaja i radničkih aktivnosti tokom devedesetih godina XX veka, onako kako su oni zabeleženi u lokalnim štampanim medijima i na fotografijama koje se čuvaju u kolekcijama Zavičajnog odeljenja Narodne biblioteke Bor. Dok se odmah nakon Drugog svetskog rata, uporedo sa razvojem složenog industrijskog sistema RTB-a Bor i osnivanjem društvenih institucija, pristupilo opsežnijim i sistematičnim proučavanjima radničkih pokreta u lokalnim sredinama, poslednjih tridesetak godina gotovo da nema longitudinalnih, sistematičnih istraživanja o materijalnom i društvenom položaju radničke klase i njenom organizovanju.

Literatura

 • Bosilјčić, Slobodan. 1959. Radnički pokret u Boru i okolini : 1903-1941. Beograd: Rad.
 • Erić, Mihajlo. 1975. „Industrija i rudarstvo.” U Bor i okolina. 2: Prirodni uslovi, stanovništvo, ekonomski i društveni razvoj, 118–130. Bor: Muzej rudarstva i metalurgije. http://www.digitalnizavicaj.org.rs/index.php?query=ispisTextaIzKolekcije&idTexta=178 (poslednji put pristup 27. 12. 2021.)
 • Horvat, Branko. 1989. ABC jugoslavenskog socijalizma. Zagreb: Globus.
 • Jovanov, Neca. 1974. Radnički štrajkovi u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji od 1958. do 1969. godine : doktorska disertacija. Beograd: N. Jovanov.
 • Jovanović, Deana. 2013. Bor forward >> zamišljanje budućnosti. Bor: Narodna biblioteka Bor. http://digitalnizavicaj.org.rs/pdf/texts/325/borforwardsacipommalipdf.pdf (poslednji put pristup 27. 12. 2021.)
 • Kojić, Živojin. 1973. „Mišlјenja radnika borskog rudnika o realizaciji stavova iz pisma predsednika SKJ i drugim aktuelnim pitanjima iz samoupravljanja“. Razvitak br. 1, Zaječar. http://www.digitalnizavicaj.org.rs/index.php?query=ispisTextaIzKolekcije&idTexta=287 (poslednji put pristup 27. 12. 2021.)
 • Kostić, Cvetko. 1962. Bor i okolina: sociološka ispitivanja. Beograd: Savremena škola. http://www.digitalnizavicaj.org.rs/index.php?query=ispisTextaIzKolekcije&idTexta=93 (poslednji put pristup 27. 12. 2021.)
 • Krestić, Stojan i Slobodan Bosilјčić. 1975. Radnički pokret u Boru i okolini: (do 1941. godine). Bor: Muzej rudarstva i metalurgije.
 • Matošević, Andrija. 2020. „Druga labinska republika 1987. godine. Povijesno nasljeđe, štrajkaška fonografija i fotografije obustave rada“. Etnološka tribina: Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva 43(50). Zagreb. https://hrcak.srce.hr/clanak/361484 (poslednji put pristup 27. 12. 2021.)
 • Močnik, Rastko. 2011. „Tržište radne snage i sastav radničke klase“. U Kroz tranziciju: prilozi teoriji privatizacije, ur. Željko Popović i Zoran Gajić, 77–106. Novi Sad: Alternativna kulturna organizacija – AKO. https://www.rosalux.rs/sites/default/files/publications/Kroz_tranziciju.pdf (poslednji put pristup 27. 12. 2021.)
 • Musić, Goran. 2013. Radnička klasa Srbije u tranziciji 1988-2013. Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung. https://arhiv.rosalux.rs/sr/artikl.php?id=261 (poslednji put pristup 27. 12. 2021.)
 • Naumović, Slobodan. 2009. Upotreba tradicije u političkom i javnom životu Srbije na kraju dvadesetog i početkom dvadeset prvog veka. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju; „Filip Višnjić”.
 • Naučni skup Petar Radovanović – život, rad i vreme. 1982. Borsko jezero, 23. i 24. novembra 1982, ur. Tomislav Mijović. Bor: Međuopštinska konferencija SKS, Zaječar i Istorijski arhiv „Timočka krajina“ Zaječar.
 • http://www.digitalnizavicaj.org.rs/index.php?query=ispisTextaIzKolekcije&idTexta=84 (poslednji put pristup 27. 12. 2021.)
 • Novaković, Nada. 2017. Radnički štrajkovi i tranzicija u Srbiji od 1990. do 2015. godine. Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung.
 • https://www.idn.org.rs/biblioteka/radnicki_strajkovi_1990_2015_web.pdf (poslednji put pristup 27. 12. 2021.)
 • Obradović, Marija. 2017. Hronika tranzicionog groblja: privatizacija društvenog kapitala u Srbiji 1989–2012: ekonomsko-istorijska analiza. Beograd: Nova srpska politička misao.
 • Pajić, Tomislav. 1991. Prinudni rad i otpor u logorima Borskog rudnika 1941-1944. Beograd: Institut za savremenu istoriju. https://www.pisi.co.rs/content/prinudni-rad-i-otpor-u-logorima-borskog-rudnika-1941-1944/ (poslednji put pristup 27. 12. 2021.)
 • Petaković, Janko. 1953. Prve radničke rudarske organizacije u Srbiji (1902-1907). Beograd: Narodna knjiga.
 • Patterson, Patrick Hyder. 2011. Bought and Sold: Living and Losing the Good Life in Socialist Yugoslavia. Ithaca, United States: Cornell University Press.
 • Radnički pokret u istočnoj Srbiji do 1918: (građa). Knjiga prva. 1984. Zaječar: Međuopštinska konferencija SKS Zaječar i Istorijski arhiv „Timočka krajina“ Zaječar.
 • Radnički pokret u Istočnoj Srbiji do 1918 : [građa]. Knj. 2, Registri, Zaječar, 1984.
 • Rakita, Milan. 2011. „Prilog kritici teorija modernizacije i tranzitologije u društvenim naukama“. Izgubljeno u tranziciji. Kritička analiza procesa društvene transformacije, ur. Ana Veselinović, Petar Atanacković i Željko Klarić, 7–32. Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung. https://www.rosalux.rs/bhs/izgubljeno-u-tranziciji (poslednji put pristup 27. 12. 2021.)
 • Romelić, Živka. 2017. O rudarskoj kulturi u boru tradicija kao podstrek. Bor: Narodna biblioteka Bor.
 • Simić, Vasilije. 1969. Istorijski osvrt na rudarstvo bakarnog rudišta u Boru i okolini. Bor: Rudarsko-metalurški fakultet i Institut za bakar u Boru.
 • Stojmenović, Dragan. 2020. O foto-dokumentaciji Francuskog društva Borskih rudnika, Bor: Narodna biblioteka Bor. http://www.digitalnizavicaj.org.rs/index.php?query=ispisTextaIzKolekcije&idTexta=433#ad-image-0 (poslednji put pristup 27. 12. 2021.)
 • Suvin, Darko. 2014. Samo jednom se ljubi. Radiografija SFR Jugoslavije, 1945.-72. Uz hipoteze o početku, kraju i suštini, Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung.
 • UNKOVSKI- KORICA, Vladimir. 2014. „Jugoslovensko samoupravljanje: upravljanje radništva ili upravljanje radništvom?“. U E-zbornik: Nasleđe jugoslavenskog socijalizma. Promišljanje. Razgovor. Rasprava. Kritika, ur. Marijana Stojčić i Dragomir Olujić. Beograd: Forum za primenjenu istoriju.

Izvori:

„Kolektiv“, list radnika složenih i radnih organizacija Basena Bor, Bor 1988–2000. Izlazio jednom nedelјno. „Borske novosti“, 1990–2000. Izlazile jednom nedeljno, sredom. „Borske novine“, Bor 1994–2000. Izlaze svakog drugog četvrtka. Kolekcija fotografske građe Miroslava Radulovića, Zavičajno odelјenje Narodna biblioteka Bor Foto-dokumentacija RTB-a Bor, listova „Kolektiv“ i „Borske novosti“. Zavičajno odelјenje, Narodna biblioteka Bor. Slobodan Stupar: jedno sećanje na početak. 2019. Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost“. https://nezavisnost.org/slobodan-stupar-jedno-secanje-na-pocetak/ (poslednji put pristup 18. 12. 2021.)